Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Лаборатория "Строителни Почви"

Прецизни лабораторни анализи и компетентни съвети за инженерно-геоложките свойства и показатели на строителни почви, може да получите в лабораторното звено на фирмата.

Сондажна дейност

Ако ви е необходим сондажен кладенец с гарантиран ресурс от подземни води, или пък  имате нужда от инженерно-геоложки сондажи с максимално запазена ядка, доверете се на сондажното ни звено! Ще изпълним възложените ни задачи професионално и с високо качество!

5 причини за да изберете нас?

 • 1. Предлагаме пълен инженеринг.
 • 2. Даваме дългосрочни гаранции за нашите продукти.
 • 3. Прогнозите ни винаги се потвърждават и реализират.
 • 4. Работим новаторски и прилагаме нови технологии.
 • 5. Административният успех на проекта ви е гарантиран.

Търсене, проучване, опазване, експлоатация и мониторинг на подземни води

  1. Узаконяване на съществуващи водоизточници 
  2. Проектиране и изграждане на сондажни кладенци
  3. Проекти за мониторинг
  4. Изграждане на системи за мониторинг
  5. Ресурсни оценки на минерални находища
  6. Ресурсни оценки на подземни водни тела
  7. Проекти за добив с обосновки на необх. количества
  8. Хидрогеоложки експертизи
  9. Инженерингови решения за водоснабдяване
  10. Инженерингови решения за климатични системи
  11. Хидрогеоложки моделни анализи
  12. Прогнози за движение на замърсители 
  13. Предложения и въвеждане на бариерни технологии 
  14. Проекти за изграждане и експлоатация на СОЗ

Инженерно-геоложки проучвания, експертизи и становища на

  1. Свлачищни терени
  2. Зони засегнати от негативни физико-геоложки процеси
  3. Язовири и хидротехнически съоръжения
  4. Канали и корекции на реки
  5. ВЕЦ и площадки за възобновими енергийни източници
  6. Пътна инфраструктура – магистрали, пътища, мостове
  7. Железопътна инфраструктура – релсови пътища, метрополитен
  8. Специални съоръжения – лифтове, фуникуляри
  9. Депа за ТБО и табани
  10. Котловани на минни кариери
  11. Жилищни и обществени гради
  12. Комплекси от еднофамилни сгради
  13. ВиК инфраструктура
  14. Минни обекти
  15. Зони с висок геотехногенен риск

Оценка на запасите, ресурсите и качествата на суровини и полезни изкопаеми

 1. Кариери за добив на инертен материал
 2. Находища на полезни изкопаеми

Хидроложки доклади и анализи за

 1. Зауствания на отпадни води в повърхностни водни обекти
 2. Хидроложки оценки за хидротехнически съоръжения

Ландшафтни архитектурни решения

  1. Паркоустройство
  2. Проекти за озеленяване на комплекси
  3. Проекти за озеленяване на магистрали и пътища

Консултинг в областта на води, земни недра, почви и ландшафт

 1. ОВОС-и
 2. Екологични концесионни анализи
 3. Екологични оценки на планове и програми
 4. Оценки за съвместимост
 5. Планове за управление на минни отпадъци

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД