Какво споделят партньори и клиенти

Мнение на другите за нас

С фирма Тера Арс ЕООД през годините имаме изградени стабилни взаимоотношения. Работили сме заедно по много проекти в които високо висококвалифицираните специалисти от Тера Арс са били неотменна част. Бих препоръчал фирмата за дългосрочен партньор във всяко едно отношение.
Любен Бояров
Хората от екипа на Тера Арс винаги са се отличавали с голям професионализъм по задачите, които сме им възлагали. Също така бихме искали да изкажем огромната си благодарност за разбирането и своевременната реакция в трудни моменти.

Розална Козлева

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД