Проучвателно сондиране

Проучвателното сондиране е основният метод при геолого-проучвателните работи.

Прилага се при:

  • Геоложките проучванията за добив на метални и неметални полезни изкопаеми, инертни материали, скално-облицовъчни материали и др.
  • Инженерно-геоложките проучвания за строителство на сгради и съоръжения
  • Търсенето и проучването на пресни и минерални подземни води
  • Търсенето и проучването на нефт и газ и др.

Практикуваме всички известни видове проучвателно сондиране с изключение на насоченото сондиране в това число:

  • С едностенна ядкова тръба. Използва се в инженерната геология при сондиране на глини, пясъци, чакъли и скали. При сондиране на споени разновидности се реализира ненарушена проба, докато при неспоените получените проби са с нарушена структура и текстура но запазен зърнометричен и минерален състав.
  • С двустенна ядкова тръба. Използва се както при геоложките така и при инженерно-геоложките проучвания. Реализираната ядка е в ненарушен вид. При слабо споените разновидности са определими напукаността и текстурните особенности на пластовете.
  • С извлекаем ядков комплект. Използва се основно при диамантено сондиране на твърди скали и дълбоки проучвателни сондажи. Реализираната ядка е в ненарушен вид. Предимство на метода е високата му производителност. Недостатък е по високата единична цена.
  • Шнеково сондиране. Използва се при проучването на неспоени разновидности (пясъци и чакъли) или в споени (глини, прах и песъливи глини), когато не се изисква реализирането на ненарушена проба.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД