Полеви изследвания

Тест " Калифорнийско отношение на носеща способност" - CBR test

Представлява директен полеви метод за определяне на якостно-деформационните свойства на строителните почви. Определя условната (относителна) носимоспособност на почвата. Извършва се по ASTM стандарт. Земната основа се натоварва с щампа с площ 20 cm2 до потъването и в на дълбочина 2.5 mm за 2 min. Отчетеното натоварване се сравнява с натоварването необходимо за потъване на щампата в стандартно твърд материал.

Апаратура: CBR полеви комплект с модифициарана H-4156 натоварваща рамка

Стандарт: ASTM D4429

Определяеми характеристики и показатели: Относителна якост на строителните почви в естествено състоян

Динамичен пенетрационен опит - DPH, DPSH, DPL

Използва се уред наречен динамичен пенетрометър. Чрез него се определят важни геотехнически показатели. Изчисленията се основават на емпирични зависимости отчитащи корелационната връзка между енергията на удъра употребена за проникването на конусно острие на предварително зададена еталонна дълбочина. Проникването в почвата се осъществява чрез удари на тежест (баба) върху наковалня, която чрез строен прът (щанга) ги предава на върха на пенетрометъра. Върхът може да има различен ъгъл. Динамичния пенетрометър е подходящ за всички видове свържани и неспоени почви, както и за едрозърнести несвързани такива.

Апаратура: Динамичен пенетрометър на фирма “Geotool” – Германия, модел lMSR-SPT/Vk

Стандарт: EN ISO 22476-2; DIN 4049; БДС 8994-82; ГОСТ1982-01-01; ASTM D-1586-08

 Определяеми характеристики и показатели:  обемна плътност, обемна плътност във водонаситено състояние, модул на обща деформация, скорост на разпространение на напречните вълни – Vs, динамичен модул на срязване – G , Модул на обща деформация Eo, коефициент на Поасон, модул на еластичност, показатели на недренираната якост (кохезия или ъгъл на вътрешно триене), върхово съпротивление на конуса.

Стандартен пенетрационен опит – SPT

Въведен в САЩ през 1922г от Карл Терцаги. Иизползва се за комплексна оценка на свойствата на строителните почви. Основен критерий за това е броят на ударите N за проникване на стандартен тръбен накрайник на дълбочина един фут (1,0ft≈0,305m). Предимство на опита е, че при него чрез накрайника се изважда и почвена проба. Тя е с нарушена структура, но може визуално да бъде оценена и да се определят някои физични характеристики (водно съдържание, консистентни граници, зърнометричен състав и др.).

Щампово натоварване

Чрез него се определят деформа-ционните характеристики на земната основа, като деформационни модули, коефициент на леглото и др. Извършва се с корави кръгли метални щампи (плочи), с площ до 1.0 m2.

Апаратура: Щампа на фирма “FröWag GmbH” – Германия

Стандарт:  DIN 1834

Определяеми характеристики и показатели:  модул на обща деформация

Срязване с крилчатка - Vane shear test

Използва се за меки свързани и неспоени разновидности. Чрез него се определя обобщен параметър на недренираната якост – „недренирана кохезия”. Принципът на метода се състои в това да се определи срязващото съпротивление чрез срязване на почвата със завъртане на забита в дъното на сондажа крилчатка . В зависимост от дълбочината на забиване (мерена от дъното на сондажа) срязването може да се осъществи по пълна цилиндрична повърхнина или по околна цилиндрична повърхнина и една основа.

Апаратура: Крилчатка на фирма “Humboldt” – САЩ.

Стандарт: ASTM D4767 – 04ASTM; D2573 
 

 Определяеми характеристики и показатели:  недренирана якост на срязване

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД