Моделни анализи

Използването на математично хидрогеоложко числено моделиране на потока на подземните води е съществено изискване за вярното и качествено управление на проблемите, свързани с тях.

Комбинирането на иновативни технологии за подробно триизмерно реконструиране (апроксимиране) на геоложката среда от една страна и детайлни изчислителни процедури за математично описание на потока на подземните води в нея, дават възможност за решаването на широк спектър от хидрогеоложки задачи с висока сложност.
Особенно ценни и незаменими са хидрогеоложките модели при решаването на задачи свързани с:

  • Миграция на замърсители в подземните води (от сметища, промишлени предприятия с висок риск по отношение на подземните води);
  • Разполагане на депа за ядрени и химически отпадъци;
  • Интрузии на морска солена вода в пресни водоностни хоризонти;
  • Oпределяне на локални ресурси от подземни води и възможностите за добив на такива от единични или системи от водовземни съоръжения;
  • Балансови оценки за определяне на регионалните ресурси или запаси от подземни води на подземни водни тела;
  • Топлинни и филтрационни задачи свързани с изграждането и прогнозната работа на реинжекционни системи от подземни води използваши топлинния им потенциал.

Прилагаме както универсални широко използвани в практиката софтуерни инструменти  за геоложко и хидрогеоложко моделиране, така и собствено разработени модули  в ГИС среда, решаващи частни специфични задачи описващи подземния филтрационен поток.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД