Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания за оценка на якостните, деформационните и физичните характеристики на строителните почви съставляват съществена част от инженерно-геоложките проучвания.

 

Чрез тях точково се определят важни геотехнически показатели на инженерно-геоложката среда, които в последствие се използват от конструкторите за оценка на взаимодействията между земната основа и съоръженията, при проектирането им.

Инженер-геолозите по макроскопски описания разрез от извадената сондажна ядка, правят корелация (поделяне на пластове) на строителните почви от земната основа, като успоредно с това задават и важни за изчисленията инженерно-геоложки и геотехнически характеристики на пластовете получени от лабораторните изследвания.

Лабораторните изпитвания се извършват и протоколират в съответствие с националните стандарти, като се спазват изискванията и на Еврокод 7.

Хармонизацията на българските стандарти с европейските стандарти и норми наложи използването на единна методика относно лабораторните изследвания регламентирана в Европейски стандарт EN 1997-2:2007.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД