Геофизични изследвания

Геофизиката е наука използваща физчини закони свърани с енергийните полета на земята (гравитационно, електрическо, магнитно, топлинно и др.) при изучаването на нейната структура.

Като част от реализирането на по-широко обхватни проекти в областта на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания, използваме кадрови и научен потенциал на колеги геофизици с богат практически опит и солидна теоретична подготовка.

Разширяването на кадровия и научен  потенциал на фирмата, чрез сформиране на общи колективи от хидрогеолози, инженер-геолози и геофизични специалисти с  добра теоретична база и научен потенциал, дава доказано добри резултати  в хидрогеоложкото прогнозиране и инженерно-геоложкото проучване.

Наш водещ партньор са специалисти от фирма „Геофизика-инженеринг“ ЕООД, гр. Плевен.

Прилагането  на геофизични методи  в хидрогеоложките проучвания внася  допълнителна  яснота при изясняването на сложни хидрогеоложки  и инженерно-геоложки казуси и разрешаването на проблеми свързани с:

Прилагането  на геофизични методи  в хидрогеоложките проучвания внася  допълнителна  яснота при изясняването на сложни хидрогеоложки  и инженерно-геоложки казуси и разрешаването на проблеми свързани с:

  • Търсенето и проучването на подземните води;
  • Изясняване на инженерно-геоложката основа при проучване на свлачища, площи със засолени почви, карстови терени и други територии с висок геотехнически риск;
  • Екологичните проучвания и откриването на замърсени почви и води

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД