Филтрационни Опити

Филтрационните опити са задължителен елемент от тестовете определящи възможностите за добив на подземна вода от дадено съоръжение.

Чрез тях се се изясняват важни параметри на хидрогеоложката среда като „Проводимост ”, Водоотдаване”, “Пиезопредаване ”, “Параметър на протичане” и др.

Определянето на тези параметри се извършва след обработката на данни от  полеви, времево проследявани измервания в сондажи (водочерпателни опити).

Изчислителните процедури за определяне на параметрите на средата по данни от опитно-филтрационните изследвания са известни в хидрогеологията като „обратни задачи“.
Изчисленията свързани с прогнози за възможни черпени количества от съоръженията при гарантирани понижения на нивата в тях, при известни (вече определени от тестови водочерпателни опити) параметри на средата се определят от науката за подземните води като „прави задачи“.
Обикновено за улеснение на изчислителните процедури специалистите хидрогеолози се стремят максимално да опростят начина на провеждането на опитите.

Най-елементарните и често използвани в практиката са схемите:

  • Водочерпене с постоянен дебит – следи се времевото изменение на понижението в сондажа или съседен на него;
  • Водочерпене с постоянно ниво – следи се обикновено времевата промяната в дебита на сондажа или съседен на него (обикновено се прилага при самоизливащи се сондажи, при постоянен хидростатичен напор на водното ниво в точката на опита).

Като специалисти с доказан опит както в класическите, така и в по-нестандартните и сложни опитно-филтрационни изследвания, предлагаме услугите си на всички имащи нужда от подобен род  теоретична или практическа помощ.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД