Анализи в среда на ГИС

Географските информационни системи са основен инструмент в цялостната ни инженерингова и консултанска дейност.

На тях ние гледаме не само като на средство за събиране, анализ и визуализиране на геопространствена информация, но и като на средство ускоряващо и улесняващо работните ни процеси, начин за извършване на сложни и подробни инженерни анализи и избор на най-правилните решения, свързани с разрешаването на поставените ни задачи.

В хода на консултантската и инженеринговата ни дейност, във връзка с изпълнение на по-специфични математични анализи от геоложко и хидрогеоложко естество, започнахме разработването на модулни софтуерни инструменти работещи в среда на различни ГИС платформи. 

На тях ние гледаме не само като на средство за събиране, анализ и визуализиране на геопространствена информация, но и като на средство ускоряващо и улесняващо рабо

Усъвършенствайки знанията си в ГИС, достигнахме ниво на доказана компетентност в тази област.

Като крайни продуктови решения предлагаме не само геореферирана и синтезирана цифрова информация (като специализирани карти, данни в релационен вид и графично представени резултати), но и модулни решения в ГИС среда изпълняващи конкретни математични процедури за решаването на специфични поръчкови геопространствени задачи.

Понастоящем насочваме усилията си в разработването на интернет базирани ГИС приложения, за решаването на проблеми и задачи в областта на природния инженеринг, най-вече с инженерно-геоложка, хидрогеоложка и екологична насоченост.

тните ни процеси, начин за извършване на сложни и подробни инженерни анализи и избор на най-правилните решения, свързани с разрешаването на поставените ни задачи.

В хода на консултантската и инженеринговата ни дейност, във връзка с изпълнение на по-специфични математични анализи от геоложко и хидрогеоложко естество, започнахме разработването на модулни софтуерни инструменти работещи в среда на различни ГИС платформи. 

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД