Ландшафтна архитектура

Няма да намериш нищо създадено без върховен смисъл, красота и полза. Лоренцо Вала

Усилията си насочваме към предлагането на индивидулани решения за разработването на външни пространства и структури за конкретни цели, при постигане на максимално естетическо и екологично усвояване и оформяне на жилищните порстранства,  съчетавщи  жизнен комфорт и хармония. 

 В проектирането  и изграждането  на ландшафтните комплекси, ангажираме различни специалисти, залагайки на екипна работа и съчетаване на знанията и опита им в области като: ботаника, градинарството, изобразително изкуство, архитектура, промишлен дизайн, екология, геология и науки за земята и околната среда. 

Винаги се стремим умело да впишем подходяща растителност и допълнителни архитектурни елементи в  природните и архитектурните дадености, съобразно вкуса и нуждите на клиента.

 Растителността подбираме така, че да е достатъчно оригинална и привлекателна, да понася лесно климата и социалната среда. .

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД