Инженерна геология

“Доброто начало не е без значение, макар че се започва от незначителното”. Сократ

Звената на фирмата покриват целият цикъл от дейности по инженерно-геоложките проучвания – от полевите изследвания, сондажните работи и опробване,  през лабораторните анализи, до заключителните доклади проекти и експертизи.

Извършваме детайлни инженерно-геоложки проучвания свързани с нуждите при  изграждането на регионални линейни обекти, тунелни обекти, строителство на хидротехнически съоръжения, хидромелиоративно проектиране, изграждане на минно-добивни обекти, промишлено и гражданско строителство.

Ново направления в дейността ни е управление на геоложкия риск – проектиране и укрепване на свлачища, срутища, пропадъчни терени, заблатени територии и др.

При проектирането на различни видове съоръжения предлагаме пълния цикъл от инженерно-геоложки дейности – от сондирането през полевите и лабораторните изследвания до завършен продукт под формата на инженерно-геоложки доклад или експертиза.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД