Хидрогеология

” Опитът има голяма стойност не когато е научен, а когато е изстрадан. ” / Старецът  Епифаний /

Покривайки изискванията за пълен инженеринг в областта на проучването, ползването и опазването на подземните води, професионалните ни умения и опит сме доказали във всички направления от областта на хидрогеологията: 

Карстова хидрогеология

Изпълняваме проектни и консултантски дейности по проучване и изучаване на процеси свързани с движението, формирането и експлоатацията на подземните води в карстови терени.

Динамика на подземни води

Дейностите ни са концентрирани в анализите и прогнозите съчетаващи практически опит със солидни теоретични познания свързани с движението на подземните води в пореста филтрационна среда. 

Миграционни процеси в подземните води

Дейността ни в това направление е насочена основно с прогнозиране и/или констатиране и изследване на замърсявания свързани с процесите на пренос на вещества заедно с потока на подземните води, резултат от естесвении /природни/ полета или от антропогенни замърсявания с химични вещества.

Хидрогеоложко моделиране

При работата си  съчетаваме мощни изчислителни методи с практически хидрогеоложки знания. Комбинацията от най-съвременен софтуер и хардуер разширява неимоверно възможностите ни в таи насока. 

Хидрогеотермия

Усъвършенстваме знанията си и практическият ни опит за процесите на топлопренос в земните недра и  с потока на подземните води. Непрекъснато следим новостите в приложните аспекти в това хидрогеоложко направление и реализираме иновативни решения в тази насока.  

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД