Консултинг и проектиране

Основният фокус е в областта на природния инженеринг, който се обособява в няколко направления. 

Работата ни позволява да разширим и поддържаме обхвата на всеки един проект по такъв начин, че постигаме затворен цикъл от началото до края.

Хидрогеология

Инж. геология

Екология

Ландшафт

Геотехника

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД