Отговорността по управлението на дружеството и успеха в изпълнението на проектите се носи от управителя й, но е резултат от вложените усилия на целия екип.

В йерархичната структура под са поставени ръководителите на звена.

Във фирмата има три обособени звена:

  • Проектна дейност
  • Сондажна дейност и полеви изследвания
  • Лабораторна дейност

Ръководителите на звена следят за изпълнението на конкретните задачи изпълнявани от звената им. Те носят отговорност за качеството на създадените от тях продукти и услуги.

Всеки от ръководителите на звената ръководи между 3 и 6 човека.

Ние непрекъснато се стремим да увеличаваме професионалната квалификация и уменията на всеки един член на екипите по звена.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД