В Тера Арс се стремим да работим в приятни условия с необходимото материално осигуряване.

Поради естеството на нашия предмет на дейност сме съчетали лаборатория по земна механика с административен офис.

Комбинацията на меки и топли цветове прави работната атмосфера удобна и приятна.

Административната част на офиса разполага с големи и удобни работни маси с възможност за работа с големи чертежи и скици.

Лабораторната част включва класически набор от инструменти и консумативи заедно с модерни уреди за анализ на почвени проби по приетите стандарти.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД