“Бъди постоянно бдителен, усърден и изобретателен при следването на пътя”. Гичин Фунакоши

Фирмената етика на Тера Арс ЕООД включва и ръководните принципи, които спомагат за успеха на една компания. Успехът на компанияте е индивидуалния успех на всеки един неин служител в комбинация с предприемчиви ръководители.

В процеса на нашата работа ние прилагаме предложения и идеи, които са предоставени от нашите служители.

 

Ръководните принципи, които прилагаме в Тера Арс са:

  • Формиране и поддръжка на отличен работен климат
  • Непрекъснато обучение и усъвършенстване на експертен и ръководен персонал
  • Дискусии и разговори по различни казуси
  • Адекватна реакция при непредвидени ситуации
  • Подпомагане на съвместната работа с клиенти, партньори и сътрудници
  • Избягване на конфликт на интереси
  • Отворени сме за промени породени от пазарната реалност
  • Поставяне на ясни цели за реализация на текущите задачи
  • Винаги даваме възможност за изява и предприемчивост
  • Стараем се да спазваме нашите ангажименти и договорки с партньори, клиенти и сътрудници

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД