“Моето лично виждане е, че успешните компании в бъдеще ще са тези, които интегрират личностните ценности на служителите си в своите собствени бизнес ценности. Най-добрите хора искат да вършат работа, която допринася за обществото с компания, чийто ценности споделят, където техните действия имат значение и вижданията им са ценни.”

Jeroen van der Veer, Committee of Managing Directors (Shell)

Винаги е важно това как изглеждаме в очите на клиентите, които разчитат на нас. За да може да върви работата гладко и да предоставяме услуги с високо качество ние се придържаме към различни ценности, които сме формирали в процеса на развитие като организация. В процеса си на работа с клиенти всеки един от специалистите на Тера Арс се старае да отговори по най-добрия начин на клиентските нужди.

Кодексът на Поведение, който развива Тера Арс ЕООД осигурява максимално качество, етика иа индивидуален подход във всеки един случай.

Законосъобразност

Във всичките си действия Тера Арс ЕООД се старае да спазва текущите нормативни изисквания регулиращи специализираните дейности на такъв тип компаниии. При всички проектантски задачи и лабораторни изследвания нашите специалисти се водят от националните и световни стандарти при подобен род дейности. Като резултатите от всички изчисления са продукт на математически апарат установен с години практика.

Надеждност

Поради естеството на нашата работа често пъти един проект зависи от много непредвидими фактори. Независимо от това ние се стараем да поемаме отговорност за действията си и да отстояваме поетите ангажименти.

Здраве и безопасност

При изпълнение на полеви и лабораторни задачи нашите екипи са оборудвани с необходимата техника, работни дрехи и лични предпазни средства.

Устойчивост и развитие

Желанието за развитие и усъвършенстване ни помага за постигането на дългосрочен успех чрез съчетанието на нашия опит в различни аспекти на бизнеса. Винаги се стараем при полеви и лабораторни изследвания да сведем до минимум последиците върху природната среда.

Индивидуалност

Ние сме компания, която работи без да се поддава на влияние на моментни пазарни тенденции. Сами решаваме и избираме с кого да работим водени от желанието да решим всеки проект по най-добрия начин и за двете страни – доставчик на услуги и клиент.

Освен, че се стараем да използваме всяка предоставена възможност за бизнес развитие, ние също така и създаваме нови възможности.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД