Приоритет в работата ни са мерките за спазване на работната безопасност и обезпечаване на здравето на експертния

 

Безопасност

Практическата дейност на нашата компания поддържа безопасността в две основни направления – безопасност на експертния персонал и безопасност за околната среда.

Безопасността за експертния персонал включва инструктаж и употреба на лични предпазни средства при полева и лабораторна работа в зависимост от използваното оборудване.

Безопасността на околната среда включва ползване на щадящи съпътстващи компоненти и вещества с минимално въздействие.

Здраве

Спазва се разпределението на работния график разделен на смени в зависимост от типа полева или лабораторна работа.

Винаги се стараем нашите служители да работят с минимален или никакъв риск за здравето и живота си. Преди всяка полева или лабораторна работа се извършва съответния инструктаж.

Управление на Риска

При всяка полева или лабораторна задача се спазват редица стандарти и процедури специфични за нея. В дейността си и нашето развитие и усъвършенстване се стараем да свеждаме риска до минимум неговото разумно разпределение.

Отговорност

Винаги подхождаме с чувство за отговорност при всеки проект. По този начин гарантираме защитен, както и нашия интерес, така и този на клиента.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД