Нашето конкурентно предимство доказваме ежедневно чрез:

1. Компетентност на предлаганите продукти и услуги

  • Поддържане на високи професионални стандарти от екип  от специалисти с дългогодишен  опит  в  различни  направления на природния инженеринг.
  • Компетентно проучване и анализиране на клиентските проблеми  свързани с подземни води, геоложка среда
  • Прилагане на нови технологии и широк спектър от експертни знания за избора на най-правилните решения
  • Прилагане на собствени ноу-хау технологии, експертен потенциал и контрол при изпълнението  на възложените ни задачи, от проучването през проектирането до реализацията и приемането на проекта.
  • Прилагането на индивидуален подход към всеки клиентски казус

2. Дългосрочни инвестиции в техническа и софтуерна инфраструктура

  • Информационнен анализ на процесите във фирмата чрез разработени от нас интернет базирани софтуерни решения за конрол и анализ на процесите
  • Улесняването на комуникацията с клиентите и  оптимизацията на технологичните процеси в проучването и проектната дейност
  • Разработване на собствени софтуерни системи за анализ на лабораторни и полеви резултати и събирането им в база от данни.  Информационните системи придават добавена стойноист на извършваните от нас услуги като улясняват изчислителните, процеси, гарантират достоверността им, и позволяват използването на данните и в бъдеще за други обекти, както и за научни анализи.

3. Интегрираност на предлаганите продукти и услуги

  • Постигане на крайни  комплексни  решения,  а не просто на отделни фрагментирани продукти и услуги.
  • Съчетаване на индивидуален подход към разрешаването на всеки клиентски казус,  със модерни ноу хау технологии и оптимизационни процеси  до постигане на крайно комплексно решение на възложените ни задачи.

4. Партньорства с фирми и компанни работещи в сферата на природния инженеринг и обслужващите го сфери

Това е нашето разбиране за правилно поведение в един взаимозависим и глобален свят. Да си партнираш, а не просто да общуваш с всеки един участник в него е наша изконна ценност.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД